webdesign: webnestor.dk

   

Vedtægter for Præstøløberne  

Nedenstående vedtægter blev vedtaget på generalforsamlingen mandag d. 22. februar 2016.

 

§1 navn og hjemsted

Foreningens navn er Præstøløberne.

Foreningens hjemsted er Præstø, Vordingborg Kommune.

§2 formål

Foreningens formål er at samle personer med interesse for motionsløb og træning, skabe gode træningsmuligheder, fælles aktiviteter samt at varetage medlemmernes fælles interesser vedrørende motionsløb og træning.

 

§3 medlemmer

Som medlem kan optages enhver, der har indbetalt kontingent.
Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet modarbejder foreningens formål eller miskrediterer foreningen. Afgørelsen kan indankes for en generalforsamling.

§4 kontingentet

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og indbetales senest den 31. marts.
Udmeldelse eller eksklusion berettiger ikke til tilbagebetaling af nogen del af kontingentet.

§5 generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.
Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel - med angivelse af dagsordenen - ved mail til samtlige medlemmer samt bekendtgørelse på klubbens hjemmeside.
Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest den 15. januar.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1 Valg af dirigent
2 Bestyrelsens beretning
3 Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4 Behandling af indkomne forslag
5 Budget forelægges til godkendelse
6 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7 Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
8 Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 1/4 af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.

 

§6 stemmeret og afstemninger

Hvert medlem har en stemme.
Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning.

Afstemning afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog kræver vedtagelse af ændringer til vedtægterne 2/3 af de afgivne stemmer.

Forslag til opløsning af foreningen kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

 

§7 bestyrelsen

Foreningens bestyrelse består af mindst 4 og højst 6 medlemmer valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen. Der afgår på den ordinære generalforsamling mindst 2 og højst 3 bestyrelsesmedlemmer hvert år.

Herudover vælges hvert år en første og en anden suppleant, som indtræder i afgåede bestyrelsesmedlemmers resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen afholder møder efter behov, og er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører beslutningsreferat, der godkendes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

 

§8 tegningsret

Foreningen tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

 

§ 9 regnskab

Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Det årlige overskud, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages af de generalforsamlingsvalgte revisorer.

Årsregnskabet underskrives af revisorerne og kassereren.

 

§ 10 opløsning

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til en anden forening, der varetager samme eller lignende formål som foreningen.